Sectoren

Risk & Compliance

Uw uitdagingen

 • Compliance bereiken met verscherpte regelgeving
 • De evolutie inzetten naar evidence-based toezicht
 • Een risicogevoelig intern controleframework opzetten

Nieuwe maatschappelijke normen, wet- en regelgeving en evidence-based toezicht vereisen meer aanpassingsvermogen van financiële instellingen. Ontdek hoe wij u hierbij ondersteunen.

Governance

Op basis van nieuwe normen is de wet- en regelgeving fors aangescherpt en het toezicht verscherpt en verschoven naar “evidence based”. Vanuit een daarbij horende cultuur van continuous improvement stelt dit de nodige eisen aan:

 • de inrichting van de governance bestaande uit beleid, inrichting, uitvoering, monitoring, bijsturing en rapportage;
 • de kwaliteit van de bedrijfsprocessen, de data en de juiste vastlegging vanuit de aantoonbaarheid (audit-trail);
 • dashboards en rapportages, die een goed overzicht geven van de performance, knelpunten, effectiviteit van maatregelen en risico’s.

Verscherpte wet-regelgeving vraagt een andere aanpak

Financial Risk Management

Wij creëren waarde voor onze klanten in zaken gerelateerd aan financieel risicomanagement zoals:

 • Credit Risk: het inrichten, uitvoeren, monitoren en verbeteren van het credit risk management. Dit geldt voor valuta-, rente-, krediet-, liquiditeit- en solvabiliteitsrisico’s.
 • Asset Liability Management: ALM wordt gebruikt om de lange termijn verplichtingen af te zetten tegen het (belegd) vermogen. Wij geven inzicht op de ontwikkeling van de rechten en verplichtingen en nemen maatregelen om de waardeontwikkeling van de balans gelijk te laten lopen.
 • Cash & Treasury Management: Alle activiteiten die het beheersen en besturen van en toezicht houden op de financiële posities en geldstromen met de hieraan verbonden risico’s.
 • Regulatory Reporting: Inrichten, opstellen en verbeteren van de analyses en de rapportages ten behoeve van de naleving van de wet- en regelgeving en toezichthouders (AFM, DNB, ECB) en het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van de onderliggende data.

Non-financial risk management

Wij helpen u met

 • het begrijpen van businessprocessen, het identificeren van knelpunten en risico's, het effectief uitvoeren van beheersmaatregelen en verbetering van de performance middels een handzaam Internal Control - raamwerk;
 • de impactanalyse van nieuwe wet- en regelgeving, vertaald in een plan met tijdslijn, aangevuld met een projectteam voor de implementatie;
 • een quick scan, aangevuld met plan aanpak voor Vendor Management/Uitbestedingen en de implementatie daarvan.

Meer info over vendor management

Compliance

Compliance is meer dan alleen maar naleving van wet- en regelgeving door de toepassing van de juiste werkprocessen en risicomaatregelen.

In wezen gaat het om governance, de inrichting van de compliancefunctie, de vertaling van het beleid naar heldere regels en uitvoerbare processen die voor een verankering van de compliant werkwijze zorgen.

Traditioneel voor financiële instellingen maar de laatste jaren zeker ook voor een grotere groep organisaties is anticipatie op de impact van nieuwe wet- en regelgeving cruciaal. Het voorkomt onnodige imagorisico’s, geeft de business meer mogelijkheden, genereert concurrentievoordeel en bespaart kosten.

Wij helpen onze klanten bij het inrichten en monitoren van de vereiste maatregelen. We zorgen voor effectieve bijsturingsmaatregelen en vastlegging, zodat aantoonbaar compliant wordt gewerkt.

Wie zorgt voor de oplossing

Op zoek naar de juiste expertise en een passende oplossing? Neem contact op met onze Blue Chip Boutique Financial Institutions.

TriFinance

Vragen over hoe wij u kunnen ondersteunen?

Neem contact op met onze experts.

Contact