Blog

Nieuwe technologieën en toenemende wetgeving zijn uitdagend maar bieden ook kansen!

17 mei 2023
Bert Sebus Business Unit Leader a.i Connect on Linkedin

De toepassing van nieuwe technologieën en het gebruik van data brengen hoge eisen met zich mee voor de integere bedrijfsvoering van financiële instellingen. De financiële sector komt onder steeds grotere druk te staan als het gaat om privacy van klanten en eigenaarschap van data. Het tegengaan van witwassen en nieuwe vormen van cybercriminaliteit zetten financiële instellingen flink onder druk. Daarnaast is het thema duurzaamheid actueler dan ooit. Dit vraagt het nodige van financiële instellingen en haar medewerkers.

Cybersecurity

Digitalisering en het gebruik van data biedt financiële instellingen kansen om hun dienstverlening te verbeteren en de bedrijfsprocessen slimmer in te richten. Technologieën zoals AI worden meer omarmd en ingezet om klanten beter en sneller te helpen. Tegelijkertijd nemen hiermee ook de risico’s toe. Te denken valt aan nieuwe vormen van Cybercriminaliteit waarmee de noodzaak toeneemt om veiligheidseisen te waarborgen, datalekken te voorkomen en persoonsgegevens te beschermen. Organisaties zullen meer investeren in technologie en expertise om hun systemen te beschermen tegen cyberaanvallen en datalekken. Dit omvat bijvoorbeeld het implementeren van geavanceerde beveiligingsmaatregelen en het trainen van medewerkers in het herkennen van phishing- en andere cyberaanvallen. Het is van cruciaal belang dat bedrijven zich bewust zijn van de risico's.

Toenemende wet- en regelgeving

Door globalisering en nieuwe technologieën veranderen wet- en regelgeving voortdurend. Denk aan toenemende wetgeving op het gebied van cybersecurity en anti-witwassen. Met nieuwe wetgeving op het gebied van duurzaamheid is een trend ingezet waarbij meer transparantie en verantwoording van instellingen wordt gevraagd door klanten, aandeelhouders en werknemers als het gaat om hun bedrijfsactiviteiten en prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en bedrijfsvoering. Het is dus belangrijk dat organisaties zich richten op duurzaamheid en investeren in duurzame oplossingen en strategieën om hun milieu-impact te verminderen.

ESG

ESG staat voor Environment (het milieu), Social (de mens en maatschappij) en Governance (behoorlijk bestuur) en wetgeving op dit gebied verplicht bedrijven bovendien om vanaf 2024 te rapporteren over duurzaamheid. Dit raakt verschillende aspecten van de bedrijfsvoering. Daarbij stellen duurzaamheidsrisico’s financiële instellingen voor grote uitdagingen. Denk aan risico’s die voortkomen uit klimaatveranderingen zoals natuurrampen maar ook risico's die de financiële stabiliteit in gevaar kunnen brengen. Veranderende regelgeving of voorkeuren van beleggers kunnen er immers voor zorgen dat CO2 -intensieve instellingen snel in waarde dalen.

Van groot belang dus dat zulke risico’s goed worden ingeschat en beheerst. Bovendien kunnen organisaties die hiermee aan de slag gaan zich onderscheiden van concurrenten en inspelen op de toenemende vraag naar duurzame producten en diensten voor consumenten en investeerders. Meer transparantie en verantwoording bieden zal beter voldoen aan de verwachtingen van hun stakeholders en hun reputatie en geloofwaardigheid versterken.

“Integer handelen moet verankerd zijn in de organisatie om niet alleen in control te zijn wat betreft bedrijfsvoering maar ook om de klantwaarde te vergroten”

Integriteit

Met al deze ontwikkelingen neemt de focus op ethiek en integriteit in het bedrijfsleven alleen maar toe. Bedrijven zullen meer aandacht moeten besteden aan de naleving van regels en voorschriften. Allereerst om klanten te beschermen en risico’s te beheersen, maar vooral ook om zich te houden aan ethische en maatschappelijke normen. Daarnaast kan een gebrek aan ethiek en integriteit ernstige gevolgen hebben voor het imago en de reputatie van een organisatie. Organisaties die zich schuldig maken of (indirect) bijdragen aan fraude, corruptie of andere ethische misstanden kunnen flinke reputatieschade oplopen, wat kan leiden tot een afname van klanten, investeerders en zakelijke partners.

De rol van Risk, Compliance en Procesmanagement

Zonder medewerkers geen organisaties! Zij spelen dus een belangrijke rol. Steeds meer werknemers vinden het belangrijk om te werken voor een bedrijf dat zich houdt aan ethische en maatschappelijke normen en zijn bereid om bedrijven hierop aan te spreken als zij dit niet doen. Bedrijven die hier niet op inspelen, lopen het risico om talentvolle werknemers te verliezen. Zij die dat wel doen hebben niet alleen hun bedrijfsvoering op orde maar zijn in staat om integer handelen van medewerkers te borgen. Al deze ontwikkelingen vragen een bepaalde mate van wendbaarheid van organisaties waar een agile, experimentele en datagedreven manier van werken meer de norm is geworden en integriteit is gewaarborgd.

De rol van Compliance als poortwachter, voor het implementeren van beleid en het bewaken van de integriteit van de organisatie is hierbij van cruciaal belang. Hetzelfde geldt voor een effectief Risk Management om risico’s te identificeren en beheersen. Vanzelfsprekend betekent dit in een veranderende omgeving om processen effectief en efficiënt in te richten waarbij continu verbeteren het motto is om te voldoen aan de veranderende eisen van klanten en toezichthouders. De rol van Risk, Compliance en Procesmanagement zijn daarmee cruciaal en de vraag naar experts op dit gebied zal alleen maar toenemen.

Conclusie

  • Het slim inzetten van data en nieuwe technologieën brengt kansen in de dienstverlening van bedrijven maar vraagt ook een goede beheersing van de risico’s
  • Duurzaamheid wordt belangrijker en raakt een groot deel van de bedrijfsvoering. Transparantie en verantwoording over bedrijfsactiviteiten en prestaties op dit gebied worden verplicht
  • Compliance officers krijgen een grotere rol bij het waarborgen van de naleving van veranderende wet- en regelgeving en het ontwikkelen van ethische richtlijnen.
  • Risicobewustzijn en effectief risicomanagement zijn essentieel voor een gezonde bedrijfsvoering
  • Het continu verbeteren van processen draagt bij aan het verhogen van de klantwaarde en een efficiënte bedrijfsvoering

Meer weten?

Neem dan vooral contact op met Bert via bert.sebus@trifinance.nl, hij vertelt er graag meer over!