Blog

Voorstel fase één van de bredere fiscale hervorming

1 februari 2023
Vanessa De proot Project Consultant TriFinance Public Sector Connect on Linkedin
Hanne Keymolen Project Consultant TriFinance Public Sector Connect on Linkedin

Op basis van de Blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming die in juli 2022 werd gepresenteerd, heeft de regering in oktober 2022 besloten om de eerste fase van deze fiscale hervorming uit te werken. Deze fase is ontworpen om te voldoen aan de langdurige vraag van experten om de lasten op arbeid te verschuiven naar vermogen en consumptie, eerlijke concurrentie te bevorderen tussen nationale en internationale bedrijven en een groenere en eenvoudigere fiscaliteit. 

In totaal bestaat het voorstel uit een twintigtal maatregelen die Minister van Financiën Vincent Van Peteghem op 2 maart 2023 voorstelde. Deze eerste fase kan ingaan vanaf 1 januari 2024 maar dient momenteel nog goedgekeurd te worden. Hieronder worden enkele van de opvallendste maatregelen uitgelicht.

Waarom werken loont

  • Aantrekkelijke loonvoorwaarden

De regering wil de bevolking motiveren om voltijds aan de slag te gaan en heeft daarom besloten om aantrekkelijke loonvoorwaarden te bieden. Eén van de maatregelen is om de belastingvrije som te verhogen van 10.160 euro naar 13.500 euro en het optrekken van de 45%- belastingschijf tot een netto-belastbaar inkomen van 60.000 euro, waardoor minder mensen in de hoogste belastingschijf terecht komen.

Daarnaast wordt ook de werkbonus verhoogd om het verschil tussen werken en niet werken te vergroten.

Deze maatregelen zorgen ervoor dat werknemers op het einde van de maand in hun nettoloon een weerspiegeling van hun inspanningen zien.

  • Bijkomende pluspunten

Naast gunstige loonvoorwaarden zijn er ook andere voordelen verbonden aan tewerkstelling.

Door het voorzien van een specifiek nieuw regime in de aandelenoptiewet, krijgen werknemers de mogelijkheid om aandeelhouder te worden. De succesformule is tweeledig: enerzijds kunnen werknemers delen in het succes van het bedrijf, anderzijds trekt het bedrijf hiermee het beoogde talent aan.

Om er voor te zorgen dat alle inkomensgroepen ook na hun pensioenleeftijd koopkrachtig blijven, wordt de maximale bijdrage voor het aanvullend pensioen uitgedrukt als een percentage van het loon en niet langer conform de 80%-begrenzing.

Vereenvoudiging

Doel is om te streven naar een moderne personenbelasting dat rekening houdt met de grootte van het gezin en niet louter met de samenlevingsvorm. Dit kan bereikt worden door enkele ongelijkheden in het huidige systeem, zoals de huwelijksquotiënt en de onderhoudsuitkeringen, weg te werken.

Bovendien zal het schrappen van een 100-tal codes de aangifte overzichtelijker maken. Daarnaast zal het bevorderen van een geautomatiseerde fiscaliteit leiden tot een administratieve vereenvoudiging bij de belastingplichtige.

Eerlijke fiscaliteit

Vandaag de dag ligt de belastingdruk op arbeid veel te hoog en worden vermogensinkomsten vaak onevenwichtig belast. Het is belangrijk om de lasten te verschuiven van arbeid naar consumptie en vervuiling.

In de strijd tegen belastingontduiking moeten ook multinationale ondernemingen een eerlijke bijdrage leveren, zodat onze eigen bedrijven een sterke positie kunnen innemen op de markt.

Bovendien zal de hervorming van de DBI-aftrek ervoor zorgen dat winsten binnen de groepsstructuur van een bedrijf niet dubbel belast worden.

Innovatie en modernisering bedrijven

Bedrijven hebben de laatste jaren te kampen gehad met tal van hindernissen zoals de covid-crisis, de energiecrisis, de oplopende inflatie, en dit alles in een ongelijk internationaal speelveld. Ze hebben meer dan ooit nood aan een rechtszekerheid. Om te kunnen blijven evolueren en moderniseren zijn investeringen in onderzoek en ontwikkeling - nodig. Daarom zal de regering onder andere de investerings-en innovatieaftrek hervormen.

Vergroening van de maatschappij

Duurzaamheid en een groene economie winnen vandaag de dag aan belangrijkheid in de samenleving.

Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten de lasten worden verlegd van arbeid naar consumptie en vervuiling.

Bij belangrijke basisproducten zoals groenten en fruit, geneesmiddelen, openbaar vervoer,… wordt het BTW-tarief verlaagd naar 0%.

Duurzame renovaties worden aangemoedigd door het permanent invoeren van het verlaagde btw-tarief en accijnzen op tabak worden dan weer duurder. Maar bovenal is het belangrijk te investeren in hernieuwbare energie. Ook wordt de transportsector gestimuleerd om over te gaan op duurzame innovatie. Op deze manier hoopt de overheid tegen 2030 de CO2-uitstoot met 55% te verminderen.

Conclusie

De hervorming beoogt een neutrale, eenvoudigere fiscaliteit die meer rechtszekerheid biedt aan burgers en bedrijven zonder afbreuk te doen aan concurrentievermogen, maar wel voldoende aandacht geeft aan milieu- en klimaatuitdagingen.

Deze stappen zijn een goede start om oplossingen te bieden voor de lange-termijn uitdagingen waar ons land voor staat. De regering staat echter nog steeds voor grote uitdagingen die in een tweede fase verder moeten worden uitgewerkt.