Artikel

Impactanalyse Europees relancebeleid in de bouwsector voor Wienerberger NV

Steve Waeyaert Project Manager Connect on Linkedin
Jens Vanpevenaege Project Consultant Connect on Linkedin

Het coronavirus sloeg het afgelopen anderhalf jaar wild om zich heen. Deze crisis van ongeziene omvang trof de samenleving niet enkel op vlak van gezondheid, maar ook economisch zorgde ze voor grote onzekerheid en instabiliteit. Om deze effecten te milderen en de economie te stutten lanceerde de EU een herstelplan van zowat 700 miljard euro. Dat plan moet Europese bedrijven in de eerste plaats helpen om de crisis door te komen, om vervolgens ook vooruit te kijken. Zo zijn onder meer verduurzaming en digitalisering essentieel om onze bedrijven weerbaar te maken voor de toekomst. Maar wat is nu de precieze impact van dit ambitieus plan? En hoe worden deze plannen nationaal en regionaal vertaald? Dat zijn exact de vragen die Wienerberger NV. zich stelde en waarop we bij TriFinance Public Sector een helder antwoord hebben geformuleerd. 

De klant en de opdracht

Wienerberger NV is een Oostenrijkse groep met internationale activiteiten. Het bedrijf werd in 1819 opgericht in Wenen en is ondertussen uitgegroeid tot één van de grootste baksteenproducenten ter wereld, met een sterke positie in de productie van andere keramische bouwproducten, zoals kleidakpannen, kleiklinkers en binnenmuurstenen.

De oorspronkelijke vraag van de klant was om één voor haar (toekomstige) activiteiten een relevante impactanalyse te destilleren uit het omvangrijke Europese herstelplan. De hoofdvraag kon opgedeeld worden in twee specifieke onderdelen. Allereerst stelde de klant – die actief is in verschillende Europese landen – zich terecht de vraag hoe de vertaling van het Europese naar het nationale niveau gemaakt zou worden. Het herstelplan wordt immers door de lidstaten zelf geïmplementeerd en dat brengt nu eenmaal onderlinge verschillen met zich mee. Voor de klant was het dus van essentieel belang deze verschillen te capteren en mee te nemen in de analyse. Bovendien diende Wienerberger ook een idee te krijgen van de impact van het plan op de reeds bestaande Europese en nationale maatregelen. Een tweede vraag spitste zich toe op de sectorale context waarin de klant opereert. Zo wordt niet elke sector op dezelfde manier noch in dezelfde mate getroffen door de nasleep van de crisis en bovendien ook niet gelijkmatig gestimuleerd door het herstelplan.

We hebben steeds getracht in dialoog te gaan met de klant om het eindresultaat zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de vooropgestelde wensen.

Steve Waeyaert, Project Manager

De juiste expertisemix

De keuze van Wienerberger viel op TriFinance om verschillende redenen. Enerzijds staat TriFinance garant, vanuit haar corporate Blue Chip Boutiques (BCB’s), voor een brede en diepgaande kennis van het bedrijfsleven. Dankzij de expertise vanuit haar BCB Public Sector is TriFinance echter in staat de koppeling te maken met de publieke sector vanuit een zakelijk perspectief. Belangrijk daarbij is dat beide eenheden niet geïsoleerd van elkaar werken. Door de manier waarop TriFinance zichzelf organiseert, vindt er een voortdurende wisselwerking plaats tussen de twee. En dat komt van pas. Zo slagen we erin de vertaaloefening van overheid naar onderneming en van onderneming naar overheid op elkaar af te stemmen. Bovendien vertrekken we bij TriFinance steeds van de specifieke context en situatie waarin de klant zich bevindt. Kant-en-klare oplossingen hebben hun waarde, maar vaak is de realiteit te complex om louter te kopiëren en te plakken. Waar we bij TriFinance naar streven is een op maat gemaakte analyse die het (Europese) beleid in de nasleep van de coronacrisis vertaalt naar dat wat voor de klant relevant is. Daarbij hebben we steeds getracht in dialoog te gaan met de klant om het eindresultaat zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de vooropgestelde wensen.

Dankzij de samenwerking met TriFinance verkregen we de nodige relevante informatie over de Europese relanceplannen én konden onze diensten zich concentreren op hun kerntaken.

Steff Verdonck, Strategic Project Manager Wienerberger

De relevante opportuniteiten zichtbaar maken

Omwille van de verwevenheid tussen de verschillende beleidsniveaus evenals de wisselwerking tussen de publieke en de bedrijfsmatige kant van het verhaal was deze opdracht een heuse uitdaging. De klant wilde zich volledig kunnen focussen op zijn kerntaken en verwachtte van TriFinance een heldere en overzichtelijke analyse die een hoge mate van bruikbaarheid bevat. Een vereiste voor de klant was, bijvoorbeeld, om na het doornemen van de analyse een accuraat beeld te bekomen van de extra vraag die ten gevolge van het relanceplan zou ontstaan, rekening houdend met de al aanwezige zeer schaarse capaciteit in de bouwsector. Het kwam er, met andere woorden, op neer om voor elk van de voor de klant relevante lidstaten de internationale opportuniteiten van het relanceplan bloot te leggen, gegeven de individuele context van het bedrijf.

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen was het noodzakelijk enkel de pertinente informatie te filteren uit een veelheid aan beleidsprogramma’s en die informatie vervolgens glashelder naar de klant te communiceren.

Een gerichte aanpak, met focus op de toekomst

Het startpunt van onze aanpak was een literatuurstudie van de beschikbare documentatie (de Europese relanceplannen per land en bijhorende beleidsnota’s). In een eerste beweging betrof het een algemene selectie van die elementen die ons voor de klant belangrijk leken. Daarbij rangschikten we opportuniteiten op basis van timing, waarschijnlijkheid en relevantie.

Omdat dit soort screening maatwerk is, was een korte en systematische lijn met de klant noodzakelijk. Op die manier verzekerden we een permanente afstemming tussen de richting van onze analyse en de toekomstplannen van de klant. Hierdoor konden we gericht de informatie verder analyseren: van algemene naar meer diepgaande screening. De prioritering ligt ultiem bij de klant maar komt stapsgewijs tot stand door de constructieve samenwerking met TriFinance die eraan ten grondslag ligt.

Doorheen het proces werd duidelijk dat het Europese relanceplan niet het enige plan is waar de Europese Unie middelen aan koppelt. De Unie werkte nog een meerjarenbegroting uit ter waarde van EUR 1.300 miljard voor de verdere verduurzaming en digitalisering van de Europese economie. Ook hierin liggen opportuniteiten voor zowel de bedrijfswereld als de publieke sector.

Systematische opvolging zorgt voor een concurrentieel voordeel

Het uiteindelijke rapport bestond uit twee delen. Voor elk van de voor de klant relevante Europese lidstaten werd een overzicht opgemaakt dat opgedeeld was in door de klant gedefinieerde marktsegmenten. Elk van deze overzichten betrof een spreiding van middelen doorheen de tijd en een overzicht van de daaraan gekoppelde beleidsplannen. Concreet werd er per jaar per marktsegment en per lidstaat aangegeven hoeveel subsidies beschikbaar worden gesteld. Waar mogelijk werden de modaliteiten en/of voorwaarden reeds beschreven. Daarnaast werd een draaitabel aangeleverd waarmee de klant zelf eenvoudig de subsidiemogelijkheden samenvat en in detail kon simuleren en dit op basis van afgesproken parameters.

Al snel werd duidelijk dat deze analyse een blijvend ‘work in progress’ is: de verdere uitwerking in concrete beleidsinitiatieven is voor een groot aantal van de maatregelen nog maar net van start gegaan. De watersnood van juli maakte bovendien duidelijk dat verschuivingen mogelijk zijn, binnen de krijtlijnen van het herstelplan. Omdat TriFinance de ontwikkelingen op de voet volgde, kon de rapportering vlot worden aangepast.

Uit deze samenwerking is gebleken dat een actuele en systematische opvolging van deze Europese beleidsplannen en de vertaling in concrete maatregelen (subsidie, leningsmogelijkheden, maar ook mogelijke kosten – extra belasting) een concurrentieel voordeel kunnen betekenen. TriFinance kan hierbij een ideale partner zijn om door middel van maatwerk uw bedrijf dat voordeel te bieden. De ruime ervaring van TriFinance in de publieke sector is hier een belangrijke troef .

De samenwerking met de medewerkers van Wienerberger gecombineerd met de verkenning van de subsidiemogelijkheden binnen de Europese Unie zorgde ervoor dat het subsidiepad concreet kon worden gemaakt. De mogelijkheden lijken eindeloos eens de juiste match zichtbaar wordt.

Steve Waeyaert, Project Manager Public Sector